papaparisis
---> Η ανάρτηση απόψεων και άρθρων δεν σημαίνει και υιοθέτηση των αναγραφομένων. <----

2016-07-17

Αίτηση Ενημέρωσης Μερισματούχου από το ΜΤΣ {15 Ιουλ 2016}Η παρακάτω προσωπική αναφορά στάλθηκε στις 15 Ιουλίου 2016 με τη συνήθη αλληλογραφία στον πρόεδρο του ΔΣ του ΜΤΣ και στον Γενικό Δντη του ΜΤΣ με κοινοποίηση στο ΔΣ της ΕΑΑΣ, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού επί σοβαρότατων θεμάτων, που επηρεάζουν σημαντικά σε πρώτη φάση τα έσοδα αυτού και σε δεύτερη το ύψος του μερίσματος που χορηγείται...
Προτείνεται όπως παρόμοια αναφορά γίνει και από μερισματούχο-ους του ΜΤΝ και του ΜΤΑ, προκειμένου να έχουμε σφαιρική και πληρέστερη ενημέρωση...


ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΔΣ / ΜΤΣ,                                        Συνταγματάρχης (ΤΧ) ε.α.
          Γενικό Δντη ΜΤΣ                                            Παπαπαρίσης Απόστολος
                                                                              του Γεωργίου
                                                                              ΑΦ ΜΤΣ 601/908000
ΚΟΙΝ.: Διοικητικό Συμβούλιο ΕΑΑΣ                                 Λάρισα 15 Ιουλ 2016
                                                                     
ΘΕΜΑΑίτηση Ενημέρωσης από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Διευθυντά,
με την παρούσα και με την ιδιότητα του μερισματούχου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, έχοντας νόμιμο συμφέρον από την πορεία αυτού, αιτούμαι την ενημέρωση μου για τα παρακάτω θέματα:
α. Πόσο θα επηρεάσει τα ετήσια έσοδα του ΜΤΣ το άρθρο 47 - Μετοχικά Ταμεία του ν.4387/2016 και ειδικότερα της παραγράφου 1 «1. Η χορήγηση παροχών από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων. Αποκλείεται οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηματοδότησης των μερισμάτων των εν δυνάμει μερισματούχων, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.» 

β. Πόσο θα επηρεάσει τα ετήσια έσοδα του ΜΤΣ το Άρθρο 49 - Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος του ν.4387/2016 και ειδικότερα της παραγράφου 2 «2. Το 20% των εσόδων που προκύπτουν από την εκποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., εξαιρουμένων όσων έχουν μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το Ν. 3986/2011.» 

γ. Πριν την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή, προϋπήρχε σύμφωνη απόφαση του ΔΣ του ΜΤΣ. Αν ναι, παρακαλώ όπως μου επιδοθεί σχετικό φωτοαντίγραφο κατάλληλα θεωρημένο. 
δ. Ποιο το ύψος του ετησίου ενοικίου της PICAR για το μέγαρο του ΜΤΣ για το 2016 σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση και πόσο έδωσε - δίνει - θα δώσει και γιατί η PICAR σήμερα; 
ε. Γιατί σταμάτησε και πάλι να δίδεται το ΒΟΕΑ; 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται, να ενεργήσει σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του ώστε να απαντηθούν τα αιτηθέντα στοιχεία, ως ο νόμος ορίζει, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη και ορθή ενημέρωση στα μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.

          Μετά τιμής
    Ο
   Συντάξας
  (Τ.Υ.)
Σχης (ΤΧ) ε.α. Απόστολος Παπαπαρίσης

1 σχόλιο:

  1. Μπράβο κύριε Παπαπαρίση για τις ενέργειες σας ,ομολογώ ότι ελάχιστα γνωρίζουμε για αυτά τα βασικά θέματα ,ιδίως για την PICAR από καιρό έχει να ακουστεί κάτι

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.
Οι απόψεις - τοποθετήσεις - σχόλια γίνονται με δική σας ευθύνη.