---> Στείλτε μας τα άρθρα σας για δημοσίευση στο e-mail apostolos.papaparisis@gmail.com - Η ανάρτηση απόψεων και άρθρων δεν σημαίνει και υιοθέτηση των αναγραφομένων. <----
Ροη Αναρτήσεων

Νέες οδηγίες για την ανταποδοτική σύνταξη με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ [πίνακες]

Written By Apostolos on 22/5/17 | 23:37

Περαιτέρω οδηγίες για την ανταποδοτική σύνταξη εξέδωσε ο ΕΦΚΑ με νέα εγκύκλιο.
Ως γνωστόν, από τις 13 Μαΐου 2016, οι μηνιαίες κύριες συντάξεις εξ ιδίου δικαιώματος, λόγω ανικανότητας και εκ μεταβιβάσεως, υπολογίζονται ως άθροισμα δύο τμημάτων, της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, σύνολο το οποίο, σύμφωνα με την πρόθεση του νομοθέτη, αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατόν εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου του. Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, σε νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», μεταρρυθμίστηκαν και εντάχθηκαν σε ενιαίο πλαίσιο οι κανόνες του ασφαλιστικού και του συνταξιοδοτικού συστήματος γι' όλους τους ασφαλισμένους.
Στο άρθρο 2 του νόμου αυτού «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί» εισάγονται οι έννοιες της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.
Α. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της ανταποδοτικής σύνταξης
α) Αποτελεί το δεύτερο τμήμα του αθροίσματος της κύριας σύνταξης όλων των κατηγοριών (εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας, εκ μεταβιβάσεως).
β) Καθορίζεται από:
- Τις συντάξιμες αποδοχές/εισόδημα, επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, (όπως ορίζονται με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28)- βλ. στη συνέχεια παρ. Γ1.
- Το χρόνο ασφάλισης, (όπως ορίζεται στο άρθρο 34).
- Τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών.
γ) Καταβάλλεται μαζί με την εθνική σύνταξη κάθε μήνα.
δ) Η χορήγησή της τελεί υπό την εγγύηση του ελληνικού κράτους.
Β. Δικαιούχοι
α) Υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου και στρατιωτικοί.
β) Ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοπασχολούμενοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών του ΟΓΑ), οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δηλαδή έχουν συμπληρώσει τον κατά περίπτωση οριζόμενο από τη νομοθεσία χρόνο ασφάλισης και την αντίστοιχη ηλικία συνταξιοδότησης. Υπενθυμίζεται ότι τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, καθορίζονται στο άρθρο 94 του Ν. 4387/2016 (εγκύκλιος 20/16 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης είτε πριν από την 13.05.2016 είτε από την ημερομηνία αυτή και μετά, των οποίων η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Γ. Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης μισθωτών
1. Παράμετροι-Ορισμοί
- Συντάξιμες αποδοχές: Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, λαμβάνεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου σε όλο τον ασφαλιστικό βίο του. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.05.2016 έως 31.12.2016, οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών της περιόδου μεταξύ 2002 και της ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης.
Από 01.01.2017 και κάθε επόμενο έτος, αυτή η περίοδος αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος (προς το μέλλον).
- Μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών: Προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου (από το 2002 και μετά) δια του συνολικού χρόνου ασφάλισης.
- Σύνολο μηνιαίων αποδοχών: Το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές κλάδου σύνταξης (και μέχρι του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, όπως και όπου αυτό προβλεπόταν) καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου (από το 2002 και μετά). Από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του Ν. 4387/2016, προβλέπεται ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών/εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.
Σε κάθε περίπτωση, για όλους τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, από 01.01.2017, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα ισούται με 5.860,80 ευρώ (586,08 ευρώ Χ 10). Επίσης, από το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4445/2016, προβλέπεται κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους μισθωτούς με πλήρη απασχόληση ίσο με ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα το κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 586,08 ευρώ). Σε περίπτωση που υπάρχει πλήρης απασχόληση μισθωτού έως 25 ετών, το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών διαμορφώνεται σε 510,95 ευρώ.
- Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (άρθρο 34 Ν. 4387/2016). Οι χρόνοι που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών είναι:
α) Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης: Ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για τους μισθωτούς, ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές.
β) Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως ίσχυαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
γ) Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης: - παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (Α' 115), - των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011 (Α' 170), - του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 (Α' 120), - του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (Α' 165). Από 13.05.2016, οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011.
Πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται, χωρίς εξαγορά, (χρόνος επιδότησης, λόγω ασθένειας, χρόνος επιδότησης, λόγω τακτικής ανεργίας ή χρόνος απουσίας από την εργασία, λόγω κύησης/λοχείας) δεν συνυπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
δ) Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016.
ε) Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, ακόμα και αν δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης.
- Συντάξιμες αποδοχές για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, (κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς), ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό/εισόδημα, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης. Οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται στο αρχικό ποσό εξαγοράς, πριν από την εφαρμογή της ποσοστιαίας έκπτωσης σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού.
Οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος προσαυξάνονται/αναπροσαρμόζονται
Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 94 του Ν. 4461/2017 αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως από τότε που ίσχυσαν το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 8 του Ν. 4387/2016, τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016, έγινε νέα αρίθμηση στις παρ. 4,5,6 και 8 του Ν. 4387/2016 και προστέθηκε παράγραφος 4α στο άρθρο 8 του νόμου αυτού.
Συνεπώς, η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου, μέχρι και το 2020, καθορίζεται από τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔτΚ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Από το 2021 και μετά, η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου καθορίζεται από το δείκτη μεταβολής μισθών (ΔΜΜ), που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Επισημαίνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος.
Ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης
Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8.
Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης ανά κλίμακα ετών αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα και το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης στην τέταρτη στήλη. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης αντιστοιχεί στα κατ' έτος ποσοστά αναπλήρωσης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης επί των συντάξιμων αποδοχών. Το σύνολο του χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη με μαθηματική ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

Παράδειγμα υπολογισμού ποσού ανταποδοτικής σύνταξης μισθωτού
Μισθωτός, ασφαλισμένος στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πρώτη φορά πριν από την 01.01.1993, με πλήρη απασχόληση από 01/01/2002 έως 30/11/2016 και περισσότερα από 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα μας μεταξύ του 15ου και της 30.11.2016, υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, την 01/12/2016, σε ηλικία 63 ετών, με 12.000 ημέρες ασφάλισης (καθ' όλο το διάστημα της ασφάλισής του το ποσοστό των εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης δεν ξεπέρασε το 6,67% για τον ασφαλισμένο και το 13,33% για τον εργοδότη). Οι αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης, από 01/01/2002 έως 30/11/2016, όπως αυτές αναπροσαρμόστηκαν με το ΔτΚ κατ' έτος, συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος άδειας, είναι αυτές που επισυνάπτονται σε σχετικό πίνακα.
Οι συντάξιμες αποδοχές ανέρχονται σε 2.578,66 ευρώ (461.580,68 ευρώ /179 μήνες) Ανταποδοτική σύνταξη: 2.578,66 ευρώ Χ 42,8% (ποσοστό αναπλήρωσης για 12.000 Η.Ε.) = 1.103,67 ευρώ. Ο ασφαλισμένος δικαιούται και εθνική σύνταξη, ύψους 384,00 ευρώ. Συνολικό ποσό σύνταξης: 384,00 ευρώ + 1.103,67 ευρώ = 1.487,67 ευρώ.

Προσαύξηση σύνταξης, όσων κατέβαλαν αυξημένες εισφορές (άρθρο 30 Ν. 4387/2016)
i. Στο άρθρο 30 του Ν. 4387/2016 ορίζεται ότι για όσους ασφαλισμένους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (13.05.2016), οι οποίοι, σύμφωνα με το προϊσχύον νομικό καθεστώς, κατέβαλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη), στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου αυτού, θα υπολογίζεται και ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά. Ο συντάξιμος μισθός, σε αυτήν την περίπτωση, θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.
Στο με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 έγγραφο της ΓΓΚΑ (σελ. 4, που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο Υπολογισμός συντάξιμων αποδοχών, Β. Μισθωτοί) διευκρινίζεται ότι «Στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, κατέβαλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη), εφαρμόζεται το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, δηλαδή το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξής τους για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα που περιγράφονται στο άρθρο 30 παρ.1 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει».
Όμως, με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4445/2016, η προσαύξηση του άρθρου 30 Ν. 4387/2016 δεν ισχύει:
- Για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 απόφασης του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β'2311), δηλαδή, για όσους:
α) Υπάγονται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως αναφέρονται αναλυτικά κατά διάταξη στο άρθρο 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, καθώς και στο με αρ. πρωτ. Φ.80000/54411/1797/30.11.2015 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ.

β) Συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 του ν. 1902/1990, άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 2227/1994, άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3075/2002, άρθρο 5 παρ. 1, 3 του ν. 3232/2004, άρθρο 61 παρ. 4 του ν. 3518/2006, άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 3996/2011).

γ) Υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

- Για τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 22 του Ν. 4331/2015 (σχ. η με αρ. Φ80000/οικ.61647/2212/11.1.2017 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΑ, ΑΔΑ: ΩΔ4Γ465Θ1Ω-Β8Ε), δηλαδή στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι οποίοι καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά 3,6% της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α' 202) για τη συνταξιοδότησή τους, λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του ΑΝ 1846/1951 (Α'179).

Αντίθετα, την εν λόγω προσαύξηση δικαιούνται τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων ε' και στ' της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2084/1992 (Α' 165). Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016 εν γένει θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες οδηγίες σε ξεχωριστό έγγραφο. Προς το παρόν και μέχρι να διευθετηθούν ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής ειδικά των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016, οι αποφάσεις συνταξιοδότησης περιλαμβάνουν σχετική επιφύλαξη.

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016

Με την εγκύκλιο 20/16 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και με την εγκύκλιο 18/2016 και το με αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ17/2/760552/26.5.2016 έγγραφο του τ. ΟΑΕΕ, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους ειδικά ως προς τα κριτήρια ένταξης των ασφαλισμένων στις διατάξεις υπολογισμού του ποσού της σύνταξης του Ν. 4387/2016. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν εντός του 2016, εάν το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14.

Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017, καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018, το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς. Έχοντας υλοποιήσει τη διάταξη αυτή στην απόφαση συνταξιοδότησης που εκδίδεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ, σημειώνεται ότι στο πεδίο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης περιλαμβάνεται τόσο ο υπολογισμός με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, πριν από την 13.05.2016, όσο και με βάση τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη), προβλέπεται δε ότι ο υπολογισμός της τυχόν προκύπτουσας προσωπικής διαφοράς του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 θα υλοποιηθεί σε δεύτερο στάδιο, αποκλειστικά με μηχανογραφικές εφαρμογές.

Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης μη μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών)

1. Υπολογισμός συντάξιμων αποδοχών

i. Όσον αφορά τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των μη μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών), η εγκύκλιος παραπέμπει στις σχετικές οδηγίες του με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 2 β του Ν. 4387/2016, όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.

Ειδικότερα, για το διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016, εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης, συνυπολογιζομένων, με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφισταμένων κατά το διάστημα αυτό κοινωνικών πόρων υπέρ των αντίστοιχων ταμείων.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προβλέπεται κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ίσο με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα το κατώτατο όριο διαμορφώνεται σε 586,08 ευρώ). Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος καθορίζεται αυτό των έμμισθων ασφαλισμένων του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, δηλαδή το ποσό των 5.860,80 ευρώ. Ευνόητο είναι ότι και σε αυτή την κατηγορία, των ελεύθερων επαγγελματιών, για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών επί των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.05.2016 έως 31.12.2016, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα κατά τις ειδικότερες λοιπές προβλέψεις του άρθρου 28, που προκύπτει από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Από 01.01.2017 και κάθε επόμενο έτος, αυτή η περίοδος αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος. Ως προς το ζήτημα των κοινωνικών πόρων, θα δοθούν οδηγίες με ξεχωριστό έγγραφο.

Παράδειγμα υπολογισμού εισοδήματος: Έστω ότι το έτος 2009 καταβλήθηκε εισφορά στην 5η ασφαλιστική κατηγορία ποσού 279,81 ευρώ. Το εισόδημα θα υπολογιστεί, ως εξής: 279,81 ευρώ Χ12 μήνες = 3.357,72 ευρώ : 20% =16788,60 ευρώ

ii. Ως συντάξιμες αποδοχές για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, (κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς), ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό/εισόδημα, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης. Οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται στο αρχικό ποσό εξαγοράς, πριν από την εφαρμογή της ποσοστιαίας έκπτωσης, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού.

2. Προσαύξηση/αναπροσαρμογή των αποδοχών ελεύθερων επαγγελματιών

Όπως και στην περίπτωση των μισθωτών, οι αποδοχές των ελεύθερων επαγγελματιών αναπροσαρμόζονται, μέχρι και το 2020, με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και, από το 2021 και μετά, με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Επισημαίνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. Επίσης, σημειώνεται ότι, όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔτΚ περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), επειδή η οικεία διάταξη αναφέρεται σε προσαύξηση των αποδοχών, τότε λαμβάνεται υπόψη ως τιμή του γινομένου η μονάδα.

Παράδειγμα υπολογισμού προσαύξησης αποδοχών με βάση το ΔτΚ: Έστω ότι καταβλήθηκε εισφορά το έτος 2009 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία ποσού 279,81 ευρώ. Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Η προσαύξηση του εισοδήματος με βάση το ΔτΚ θα υπολογιστεί, ως εξής: 279,81 ευρώ Χ 12 μήνες = 3357,72 ευρώ : 20% =16.788,60 ευρώ Χ 1,05521 (ΔτΚ 2009) =17715,49 ευρώ.

Ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης

Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8. Για την κατανόηση του θέματος, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα. Παράδειγμα υπολογισμού τελικού ποσού ανταποδοτικής σύνταξης παλαιού ασφαλισμένου στον τ. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ. Έστω ασφαλισμένος με συνολικό χρόνο ασφάλισης 40 έτη, ο οποίος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Δεκέμβριο του 2016.

Συνεπώς, από 01/01/2002 έως και 31/12/2016, δηλαδή για 180 μήνες, έχουν καταβληθεί συνολικά 254319,18 ευρώ και οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές ανέρχονται σε 1412,88 ευρώ (25.4319,18 ευρώ: 180 μήνες). Το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης ανέρχεται σε 604,71 ευρώ [1412,88 ευρώ Χ 42,80% (συντελεστής αναπλήρωσης)].

Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης μη μισθωτών (ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολουμένων)

Όσον αφορά τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των μη μισθωτών (ασφαλισμένων ΕΤΑΑ), η εγκύκλιος παραπέμπει στις οδηγίες του με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ (σελ. 9-18). Σχετικά με τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των αυτοαπασχολουμένων και των ασφαλισμένων του ΟΓΑ, θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες οδηγίες σε ξεχωριστό έγγραφο.

Ειδικές περιπτώσεις

i. Για τους υπαγόμενους στις διατάξεις του Ν. 612/1977 και σε αυτές που παραπέμπουν στο νόμο αυτό, η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες. Στην περίπτωση, όμως, που ο χρόνος ασφάλισης υπολείπεται των 35 ετών, το ποσοστό αναπλήρωσης υπολογίζεται στη βάση των 35 ετών. Αν υπερβαίνει τα 35 έτη, υπολογίζεται επί όλου του χρόνου ασφάλισης. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου, για μεν το διάστημα μέχρι και το 2020 με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού ΔτΚ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, από το 2021 και μετά δε, με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών.

ii. Συνταξιοδότηση, λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (άρθρο 31, παρ. 2). Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της σύνταξης (άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων, βάσει του άρθρου 30 ή λόγω παράλληλης απασχόλησης) δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης, όπως εκάστοτε ορίζεται αυτό [σήμερα αντιστοιχεί σε 768,00 ευρώ (384,00 ευρώ Χ 2 =)].

iii. Μισθωτοί αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές. Για την κατηγορία αυτή ισχύουν οι οδηγίες της με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ (σελ. 6, 7). Έχοντας, όμως, πλέον υπόψη τις διατάξεις των παρ.1, 2, 5 του άρθρου 94 του ν. 4461/2017, η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου, μέχρι και το 2020, γίνεται με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού ΔτΚ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και, από το 2021 και μετά, με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών.

iv. Πολλαπλή ασφάλιση στον ίδιο τ. ΦΚΑ-Παράλληλη ασφάλιση. Για τις περιπτώσεις των ασφαλιζόμενων παράλληλα σε δύο εργασίες, ασφαλιστέες και οι δύο στον ίδιο πρώην φορέα (π.χ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), καθώς και για εκείνες που αφορούν παράλληλη ασφάλιση, θα ακολουθήσουν οδηγίες σε ξεχωριστό έγγραφο.

Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 28 παρ. 4 Ν. 4387/2016)

Εφεξής, καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, κατώτατο και ανώτατο όριο ποσού κύριας σύνταξης και δεν εφαρμόζονται επί των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.05.2016. Στην παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016 αναφέρονται ρητά οι καταργούμενες διατάξεις και προβλέπεται η κατάργηση κάθε αντίθετης διάταξης.

Από 13.05.2016, καταργούνται, επίσης:

- Το άρθρο 3 του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ Α' 64), περί δικαιώματος αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας από συνταξιούχους (άρθρο 34 παρ. 4 Ν. 4387/2016)

- Το εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, που αφορά την αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας.


ΣΜΥ: Έτσι “χτίζονται” οι μάχιμοι Υπαξιωματικοί μας! Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – ΣΜΥ: Η σκληρή εκπαίδευση που περνούν οι Υπαξιωματικοί μας για να γίνουν μάχιμοι, σε ένα εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ
Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Έμβλημα της Σχολής
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Σύμπλεγμα κουκουβάγιας και διπλού πέλεκυ. Συμβολίζει τη μάθηση και τη γνώση (κουκουβάγια, σύμβολο των γραμμάτων και της σοφίας κατά την αρχαιότητα) καθώς και τη δύναμη – ισχύ (πέλεκυς, ως πολεμικό όπλο σύμβολο δύναμης του τιμωρού).
ΡΗΤΟ: «ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΠΑΤΡΙΣ» (Από όλα τα πράγματα πολυτιμότερο είναι η πατρίδα).

Αρχαίο κείμενο: «Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ’ ανθρώποις τοις νουν έχουσι.»
Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά: «Από τη μητέρα και τον πατέρα και όλους τους άλλους προγόνους, η πατρίδα είναι πράγμα πολυτιμότερο και σεβαστότερο και αγιότερο και ανώτερο και κατά τη γνώμη των θεών και κατά τη γνώμη των ανθρώπων που έχουν φρόνηση.»
Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) είναι:
α. Να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις επιχειρησιακές του απαιτήσεις, παρέχοντας:
β. Να συμβάλει στο κύρος του Σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, με τη διατήρηση της Σχολής σε υψηλό επίπεδο.
Την απαιτούμενη στρατιωτική εκπαίδευση προκειμένου να οικοδομήσει την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του άριστου Στρατιώτη και του ικανού Ηγήτορα στο επίπεδο του Ομαδάρχη και Βοηθού Διμοιρίτη.
Ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επιπέδου Γ΄ Κύκλου, σε γνωστικό φάσμα που να συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Στρατιωτικού.
http://www.armynow.net/smy-etsi-xtizontai-ypaksiwmatikoi/

«Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

Με αφορμή της πληροφορίες από την Μόσχα ότι από τον ερχόμενο Ιούνιο η εκλογή ριζοσπαστών, στο Κοσσυφοπέδιο, θα πυροδοτήσει εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην δημιουργία «Μεγάλης Αλβανίας» από το ΓΕΣ διέρρευσαν φωτογραφίες από πρόσφατη επιχειρησιακή εκπαίδευση αρμάτων μάχης Leopard-1A5 της 8ης Επιλαρχίας Aναγνωρίσεως (8η ΕΑΝ) με την σημείωση ότι «Όποιος απεργάζεται τέτοια σχέδια ας ρίξει μια ματιά στις φωτό. Εμείς δεν είμαστε η Γιουγκοσλαβία του 1999»…
Πρόκειται για μια μονάδα, που έχει ενισχύσει σημαντικά την 8η Μεραρχία Πεζικού, που έχει ως αποστολή την φύλαξη των συνόρων με Αλβανία και ΠΓΔΜ, αυξάνοντας τις δυνατότητές της.
Η 8η Μηχανοποιημένη, πλέον, Μεραρχία Πεζικού έχει την έδρα της στα Ιωάννινα και είναι οργανωμένη σε: Λόχος Στρατηγείου Μεραρχίας (ΛΣ/VΙΙΙ Μ/Π ΜΠ). / 492ο Τάγμα Διαβιβάσεων (492 ΤΔΒ) / 708ο Τάγμα Μηχανικού (708ο ΤΜΧ) / 8η Επιλαρχία Αναγνώρισης (8η ΕΑΝ), με έδρα στο Καλπάκι της Ηπείρου / 628ο Μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού (628 Μ/Π ΤΠ). / 583ο Μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού (583 Μ/Π ΤΠ). / 625ο Μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων-Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης (625 Μ/Π ΤΠ KEN-ΕΚΕ).

01 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

02 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]


03 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

04 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

05 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

06 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

07 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

08 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

10 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

12 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

13 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

14 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

15 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]
17 «Φωτιά» και «ατσάλι» οι ασκήσεις του Στρατού μας στα σύνορα με την Αλβανία [εικόνες & βίντεο]

Ο Βασιλεύς Γεώργιος Α΄ της Ελλάδος

«Σέβου τὸ σύνταγμα τῆς πατρίδος Σου καί ἀγάπα τόν λαό Σου, διότι ἡ ἀγάπη αὐτοῦ θά ἀποτελέσει τήν ἰσχύν Σου». Ἀπό τήν προσφώνηση τοῦ Δανοῦ Βασιλέως Φρειδερίκου Ζ΄, κατά τήν στέψη τοῦ πρίγκηπος Γεώργιου σέ Βασιλέα τῆς Ἐλλάδος.
Την 25η Μαΐου 1863, στο βασιλικό ανάκτορο της Κοπεγχάγης, ενώπιον του Βασιλέως της Δανίας Φρειδερίκου Ζ΄[1], ο ναύαρχος Κωνσταντίνος Κανάρης προσέφερε το στέμμα της Ελλάδος στον Δανό Πρίγκιπα Γεώργιο[2] του οίκου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν-Σόντερμπουργκ Γκλύξμπουργκ. Την 18η Μαρτίου 1863, η Βουλή των Ελλήνων τον είχε αναγορεύσει ομόφωνα «Συνταγματικό Βασιλέα των Ελλήνων», υπό το όνομα: «Γεώργιος Α΄ Βασιλεύς των Ελλήνων». Τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τους: Κωνσταντίνο Κανάρη, Θρασύβουλο Ζαΐμη και Δημήτριο Γρίβα, ταξίδευσε στην Κοπεγχάγη, προκειμένου να προσφέρει, εν ονόματι του ελληνικού λαού, το στέμμα της Ελλάδος στον νέον Μονάρχη.
Προς αναζήτηση Βασιλέως
Την 11η Οκτ. 1862, μετά την έξωση του Όθωνος, η Ελλάς στράφηκε προς αναζήτηση ηγεμόνος, απορρέουσα δέσμευση από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 22ας Ιαν. 1830, με το οποίο αναγνωρίσθηκε η ανεξαρτησία της πατρίδος μας από τον οθωμανικό ζυγό. Η εκλογή του νέου μονάρχου τέθηκε σε καθολική ψηφοφορία. Ο ελληνικός λαός με συντριπτική πλειοψηφία (243.016 ψήφους) εξέλεξε τον πρίγκιπα Αλφρέδο, υιό της βασιλίσσης Βικτώριας της Μεγάλης Βρετανίας. Την δεύτερη θέση έλαβε ο Ρώσος Δούκας Ευγένιος του Λίχτενμπεργκ με 2.400 ψήφους. Ο μετέπειτα Βασιλεύς Γεώργιος έλαβε μόνο έξι ψήφους. Οι δύο πρώτοι εκλεγέντες, όπως επίσης και αριθμός άλλων προταθέντων, απέρριψαν το «ακανθώδες» στέμμα του Ελληνικού Βασιλείου, ενδεικτικό της χαώδους καταστάσεως που επικρατούσε στην πατρίδα μας, μετά την έξωση του Όθωνος. Κατά την τέλεση των γάμων του διαδόχου του βρετανικού θρόνου Εδουάρδου με την Δανή πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ερρίκος Πάλμερστον διέκρινε στο πρόσωπο του δεκαεπτάχρονου αδελφού της Γεωργίου, τον κατάλληλο υποψήφιο για τον ελληνικό θρόνο.
Η Εκλογή
Η συμφωνία για την αποδοχή του ελληνικού στέμματος, την οποία διαπραγματεύθηκε με τον Πάλμερστον ο πατέρας του Γεωργίου πρίγκιπας Χριστιανός,[3] στηρίχθηκε σε τέσσερα κυρίως σημεία: Την παραχώρηση των Επτανήσων από την Αγγλία στην Ελλάδα, την εξυπηρέτηση του δανείου των 60 εκατομμυρίων φράγκων που είχε χορηγηθεί στην Ελλάδα επί Όθωνος, την απαγόρευση ενώσεως των στεμμάτων Ελλάδος και Δανίας και την αύξηση της ετήσιας βασιλικής χορηγίας κατά 24.000 λίρες (12.000 από Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία και 10.000 από τις προσόδους των Επτανήσων). Περιελήφθη επίσης ένας μυστικός όρος, σύμφωνα με τον οποίο η Ελλάδα θα απείχε από τη διεκδίκηση εδαφών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Πάλμερστον έκανε την ίδια πρόταση το 1860 στον Όθωνα, με αντάλλαγμα την παραχώρηση των Επτανήσων, αλλά εκείνος την απέρριψε.
Η Βασιλεία
Την 18η Οκτ. 1863, ο βασιλεύς Γεώργιος Α΄ επιβαίνων της φρεγάτας «Ελλάς», πρώην «Αμαλίας», συνοδευόμενης από πολεμικά πλοία των προστάτιδων δυνάμεων, αφίχθηκε στον Πειραιά, όπου έτυχε θερμότατης υποδοχής. Την επομένη ορκίσθηκε ενώπιον των μελών της εθνοσυνελεύσεως και αναγνώσθηκε η προς τον λαό προκήρυξη του. Η απλότητα του ύφους του και η μετριοφροσύνη προκάλεσαν εξαίρετο εντύπωση. Εις τον πρώτο του λόγο καθόρισε την ελλαδική πολιτική του σε αντίθεση με την μεγαλοϊδεατική του Όθωνος. Η ιστορική δικαιοσύνη επιβάλλει την αναγνώριση στο πρόσωπο του Όθωνος, τον τελευταίο της δυναστείας των ρομαντικών, σε αντίθεση με τον ωμό ρεαλισμό του Γεωργίου. Την 27η Οκτ. 1867 νυμφεύθηκε την δεκαεξάχρονη Μεγάλη Δούκισσα Όλγα Κωνσταντίνοβνα της Ρωσίας, της δυναστείας Ρομανόφ, κατευθείαν απόγονο της βυζαντινής αυτοκράτειρας Ευφροσύνης Δουκίσσης Καματερίνας από την πλευρά της μητέρας της, με την οποία απέκτησε οκτώ παιδιά. Τον Βασιλέα Κωνσταντίνο Α΄ των Ελλήνων, τους πρίγκιπες: Γεώργιο, Νικόλαο, Ανδρέα (πατέρα του Δούκα του Εδιμβούργου Φιλίππου συζύγου της βασιλίσσης Ελισάβετ του Ην. Βασιλείου) και Χριστόφορο και τις πριγκίπισσες Αλεξάνδρα[4], Μαρία[5] και Όλγα. Ο Γεώργιος Α΄ βασίλευσε επί μία πεντηκονταετία, δολοφονηθείς την 18η Μαρτίου 1913 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γεώργιος Α΄ βασίλευσε τηρώντας την προτροπή του πατέρα του: «Νὰ γίνεις τέλειος Ἕλληνας καί νὰ στηρίξεις τήν δύναμη σου ἐπί τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ». 
Αντγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς
Βιβλιογραφία
α. Σπύρου Β. Μαρκεζίνη, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε Αθήνα 1966.
β. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., Αθήνα 1977.


[1] Ο τελευταίος Βασιλεύς της Δυναστείας του Όλντενμπουργκ, τον διαδέχθηκε ο Χριστιανός Θ΄ ένεκα ελλείψεως διαδόχου.
[2] Το πλήρες όνομα του ήταν: Πρίγκιπας Χριστιανός, Γουλιέλμος, Φερδινάνδος, Αδόλφος, Γεώργιος.  
[3] Ένα μήνα μετά την ενθρόνιση του Γεωργίου, ο πατέρας του έγινε βασιλεύς της Δανίας με το όνομα; Χριστιανός Θ΄. 
[4] Παντρεύτηκε τον Μέγα Δούκα Παύλο Αλεξάντροβιτς της Ρωσίας.  Πέθανε αιφνιδίως μετά την γέννηση του δευτέρου παιδιού της σε ηλικία 21 χρονών. Το όνομα της δόθηκε στη γνωστή λεωφόρο των Αθηνών και στο ομώνυμο μαιευτήριο. 
[5] Σύζυγος του Μεγάλου Δούκα Γεωργίου Μιχαήλοβιτς της Ρωσίας, ο οποίος δολοφονήθηκε από του μπολσεβίκους το 1919. Παντρεύτηκε ξανά τον ναύαρχο Περικλή Ιωαννίδη το 1922.

Παράσταση έξω από τη Βουλή για τις Συντάξεις Χηρείας {ρεπορτάζ στο LIVE NEWS WEEKEND - Epsilon TV}

Written By Apostolos on 21/5/17 | 23:37

ω

Και νέες ερωτήσεις στη Βουλή για τις Συντάξεις χηρείας - Αυτή τη φορά από τους βουλευτές ΝΔ κ. Γεωργιάδη και κ. Βαγιωνά

Από βουλευτή ΝΔ κ. Γεώργιο Βαγιωνά

Από αντιπρόεδρο ΝΔ κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Το «παραμύθι» των αντιμέτρων: Όσοι θιγούν από τα μέτρα, δεν θα «ευνοηθούν» από τα αντισταθμιστικά!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ΠΑΙΡΝΕΙ ΔΕΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ... «ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ» ΜΟΝΟ ΕΝΑ!
Πίκρα και αγανάκτηση για εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους, μετά την ψήφιση και του Τέταρτου Μνημονίου. Τα νέα μέτρα θα αλλάξουν τη ζωή όλων των Ελλήνων, ενώ όσοι περιμένουν «σωτηρία» από τα αντίμετρα θα «πέσουν σε τοίχο», αφού η ενεργοποίησή τους προϋποθέτει πλεονάσματα... 
Το Τέταρτο Μνημόνιο -για άλλους συμπληρωματικό- είναι γεγονός! Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πανηγυρίζει ότι πέτυχε μία συμφωνία γεμάτη προοπτικές, που θα οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη, ενώ προκλητικά ο πρωθυπουργός τόνισε από το Βήμα της Βουλής λίγο πριν την ψήφιση του σχετικού πολυνομοσχεδίου (19/5/2017) ότι «έτσι μόνο θα βγει η χώρα από το Μνημόνιο»...! 
Η ουσία ωστόσο παραμένει μία! Ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να «σερβίρει» στους Έλληνες φορολογούμενους μέτρα 5 δισ. ευρώ και αντίμετρα εν... αναμονή 7,5 δισ. ευρώ! Με λίγα λόγια, ό,τι θετικό έταξε σε μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες είναι στον... αέρα και θα δοθεί μόνο υπό... προϋποθέσεις! Καθώς, τα αντισταθμιστικά μέτρα θα εφαρμοστούν το 2019 μόνο εφόσον υπάρξει υπέρβαση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ το 2018 και εντός του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που θα δημιουργηθεί! 
«Κόβουν» 2-3 συντάξεις το χρόνο και «δίνουν» επέκταση σχολικών γευμάτων!
Τρέχουν και δεν φτάνουν οι πολίτες μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν «σηκώνουν» άλλα βάρη! Οι συντάξεις δεν φτάνουν άλλο για να συντηρούν άνεργα και ανήλικα μέλη της οικογένειας που έχουν ανάγκη. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες δίνουν στα παιδιά και στα εγγόνια τους όλη τους τη σύνταξη, και οι ίδιοι τρέχουν στα συσσίτια... Σε αυτή την ελληνική πραγματικότητα, ο Αλέξης Τσίπρας «απάντησε» με ένα βαρύτερο -ακόμη και από όλα τα προηγούμενα- πακέτο μέτρω, με περικοπές συντάξεων (κύριων και επικουρικών έως 18% από το 2019), με αυξήσεις φόρων από το 2020, με αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και με κατάργηση φοροελαφρύνσεων από το 2018. 
Ο «δράκος» των... αντιμέτρων!
Τα αντίμετρα των 7,5 δισ. ευρώ αφορούν σε: 
-κοινωνικές δαπάνες, δηλαδή σχολικά γεύματα, νέες μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης, οικογενειακά επιδόματα
-μείωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή/ εισφοράς αλληλεγγύης / μείωση φορολογίας επιχειρήσεων / ΕΝΦΙΑ 
Ο Γολγοθάς των συνταξιούχων...
Ένας λοιπόν συνταξιούχος που λαμβάνει μία σύνταξη 800 ευρώ, από το 2019 θα χάσει από δύο έως τρεις συντάξεις ετησίως (από τη μείωση έως 18% σε κύρια σύνταξη και μείωση έως 18% σε επικουρική, περικοπή ΕΚΑΣ), αλλά και επιπλέον 862 ευρώ τον χρόνο από την μείωση του αφορολογήτου ορίου! Η συγκεκριμένη κατηγορία θα υποστεί όμως και τεράστιες περικοπές των αποδοχών τους και από άλλες επιβαρύνσεις, όπως για παράδειγμα από την κατάργηση της μείωσης του φόρου για τις ιατρικές δαπάνες, αλλά και της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος. Και τα «ψαλίδια» δεν σταματούν εδώ! Στους συγκεκριμένους συνταξιούχους θα καταργηθούν τα κοινωνικά τους επιδόματα, ενώ θα τούς κοπεί στο 50% το επίδομα θέρμανσης!
Αυτοί οι συνταξιούχοι δεν θα καταφέρουν να διεκδικήσουν κανένα από τα αντισταθμιστικά μέτρα. Αφενός γιατί, τα περισσότερα αφορούν σε οικογένειες με παιδιά (σχολικά γεύματα, βρεφονηπιακοί σταθμοί) και αφετέρου γιατί οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δεν ανήκουν στην κατηγορία που η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χαρακτηρίζει ως... «εξαθλιωμένη».
Μόνο αυτοί οι συνταξιούχοι θα «κερδίσουν» από τα αντίμετρα!
Οι μοναδικοί συνταξιούχοι που μπορούν να ελπίζουν στα αντισταθμιστικά μέτρα (εάν και εφόσον βέβαια αυτά «ενεργοποιηθούν») είναι όσοι εισπράττουν μηνιαίως 473 ευρώ! Μόνο αυτοί οι συνταξιούχοι, με αυτό το πολύ χαμηλό εισόδημα: 
- δεν θα πληρώνουν φόρο
- δεν θα πληρώνουν συμμετοχή στα φάρμακα
- θα εισπράξουν επιδότηση ενοικίου
Από την άλλη, συνταξιούχοι των οποίων το αφορολόγητο θα μειωθεί και η σύνταξη θα κοπεί, με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε τα πλεονάσματα που επιθυμούν οι δανειστές- τότε θα πάρουν την επιδότηση ενοικίου ως 1.000 ευρώ το χρόνο. 
«Πόρτα» στα μέτρα «τρώνε» οι χαμηλόμισθοι των 600 ευρώ!
Ένας χαμηλόμισθος των 600 ευρώ θα χάνει ετησίως με το νέο αφορολόγητο όριο 334 ευρώ!Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Αφού από το πακέτο των θετικών μέτρων δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα απολύτως, εκτός από μία μικρή έκπτωση στη φαρμακευτική δαπάνη λόγω του μηδενισμού της συμμετοχής. Προφανώς και η μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα είναι ένα θετικό μέτρο, και μάλιστα για όσους λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις, ωστόσο δεν καλύπτει τις απώλειες από τις μειώσεις των συντάξεων!
Θα «πληγούν» ζευγάρια με εισόδημα έκαστος 700 ευρώ!
Ένα ζευγάρι που μηνιαίως εισπράττει ο κάθενας από 700 ευρώ, δηλαδή στο σύνολο 1.400 ευρώ, θα χάσει μόνο από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου 1.300 ευρώ!
Γράφει η Αμέλια Αναστασάκη

Τι είπε ο Τ. Ερντογάν για τη Συνθήκη της Λωζάννης και τι ….. δεν απάντησε, ο Α. Τσίπρας

Μέχρι τώρα ο πρόεδρος της Τουρκίας Τ. Ερντογάν ζητούσε επιτακτικά την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης. Όμως, στην συνάντηση που είχε στο Πεκίνο με τον Α. Τσίπρα, ζήτησε την εφαρμογή της Συνθήκης, αφήνοντας … άφωνο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Φυσικά δεν πρόκειται για «στροφή» του Τ. Ερντογάν , αλλά αντίθετα, για εμμονή στις βασικές θέσεις της τουρκικής διπλωματίας. Όταν ο Τ. Ερντογάν, ζητά την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης, αναφέρεται στην μουσουλμανική –θρησκευτική μειονότητα της Θράκης, με στόχο, αυτή να αναγνωριστεί ως τουρκική– εθνική μειονότητα. Όταν ο Πρόεδρος της Τουρκίας ζητά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λωζάννης, ζητά, την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
Ουσιαστικά ο Ισλαμιστής πρόεδρος της Τουρκίας, προωθεί την διαχρονική άποψη της τουρκικής διπλωματίας, ότι το Αιγαίο δεν μπορεί να είναι «ελληνική λίμνη», παρότι είναι νομικά αβάσιμη. Και ο τρόπος, για να αποτραπεί ο ελληνικός στόχος, είναι η ενσωμάτωση στις ελληνοτουρκικές διαφορές των «γκρίζων ζωνών», η αναγνώριση κυριαρχικών τούρκικων δικαιωμάτων ανατολικά του 25ου παραλλήλου, η αποκοπή του Καστελόριζου από τον εθνικό κορμό (εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας) και η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αν. Αιγαίου.
Η απάντηση που όφειλε να δώσει ο Πρωθυπουργός στον Τ. Ερντογάν, αναφορικά με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αν. Αιγαίου (εφαρμογή της Συνθήκης της Λωζάννης), έπρεπε να περιελάμβανε και τα εξής:
  • Η αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών Λήμνου και Σαμοθράκης- η οποία μαζί με την αποστρατικοποίηση των Δαρδανελλίων, της Θάλασσας του Μαρμαρά και του Βοσπόρου, καθώς επίσης και των τουρκικών νησιών Ίμβρου (Gokceada),Τενέδου (Bozcaada) και Λαγουσών (Tavcan), είναι αλήθεια ότι προβλέπεται από την Συνθήκη της Λωζάννης (1923). Όμως, ως προς αυτό το σκέλος, η προειρημένη Συνθήκη καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τη Σύμβαση του Montreux του 1936. Είναι χαρακτηριστικό ότι, το δικαίωμα της Ελλάδας να εξοπλίσει τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη αναγνωρίσθηκε από την Τουρκία, σύμφωνα και με την επιστολή που απηύθυνε στον Έλληνα Πρωθυπουργό στις 6 Μαΐου 1936 ο τότε Τούρκος Πρέσβης στην Αθήνα Roussen Esref, κατόπιν οδηγιών της Κυβέρνησής του.
  • Σε ότι αφορά το καθεστώς των νησιών Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, πουθενά στη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης δεν προβλέπεται, ότι αυτά θα τελούν υπό καθεστώς αποστρατικοποιήσεως. Η Ελληνική Κυβέρνηση ανέλαβε μόνον την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης, να μην εγκαταστήσει εκεί ναυτικές βάσεις ή οχυρωματικά έργα.
  • Σε ότι αφορά το καθεστώς των Νήσων του Ν.Α. Αιγαίου (Δωδεκάνησα), η κατάσταση είναι η εξής: Τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα “κατά πλήρη κυριαρχία” από τη Σύμβαση Ειρήνης των Παρισίων, μεταξύ Ιταλίας και Συμμάχων, τον Απρίλιο του 1947. Σε σχετικό άρθρο αναφέρεται ότι: «Η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας από όλα τα δικαιώματα και τον τίτλο στα ακόλουθα νησιά: Στάμπαλιας (Αστραπάλια), Ρόδος (Ρόδος), Κάλκι (Χάρκι), Σκάρνταντο, Κασσό (Casso), Πεσόπουλος, Μισύρος ), Τη Λέρο, την Πάτμο, τη Λειψώνα, τη Σύμη και την Κω (Κω), τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν η Ιταλία και τα νησάκια που εξαρτώνται από αυτά (Ίμια και άλλα), καθώς και το νησί Καστελόριζο». Όμως, οι διατάξεις της εν λόγω Συνθήκης προβλέπουν πράγματι, την αποστρατικοποίηση των νήσων αυτών: Ρητά αναφέρεται ότι: “Αι ανωτέρω νήσοι θα αποστρατιωτικοποιηθώσι και θα παραμείνωσιν αποστρατιωτικοποιημέναι”. Το ερώτημα είναι δικαιούται η Τουρκία, να απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων, όπως προβλέπει η παραπάνω Συνθήκη. Η απάντηση είναι σαφώς ΟΧΙ, διότι: Η Τουρκία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε αυτήν τη Συνθήκη του 1947, η οποία, επομένως, αποτελεί “res inter alios acta” γι’ αυτήν, δηλαδή ζήτημα που αφορά άλλα κράτη. Σύμφωνα δε με το άρθρο 34 της Συνθήκης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, “μια συνθήκη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτες χώρες” εκτός των συμβαλλομένων. Κυρίως όμως, η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος, δεν μπορεί να παραιτηθεί από το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά της για άμυνα σε περίπτωση απειλής, που στρέφεται κατά των νησιών της ή οποιουδήποτε άλλου μέρους της επικράτειάς της. Μάλιστα, το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα καθίσταται επιβεβλημένο, επειδή η Τουρκία παραβιάζοντας κατάφωρα τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα σε περίπτωση που ασκήσει ένα νόμιμο και κυριαρχικό δικαίωμα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο (επέκταση των χωρικών της υδάτων). Επιπλέον, η Τουρκία, με τα στρατιωτικά μέσα που διαθέτει παραβιάζει συστηματικά τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, αλλά και τα ελληνικά χωρικά ύδατα, ενώ τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη υπερίπτανται, συχνά οπλισμένα, ελληνικών νησιών του Αιγαίου και μάλιστα κατοικημένων. Η παραπάνω συμπεριφορά της Τουρκίας είναι επιθετική, προκλητική και παράνομη και δημιουργεί προϋποθέσεις άμυνας και προστασίας των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με στρατιωτικά μέσα.
Είναι προφανές ότι, η ελληνική διπλωματία διαθέτει ένα ισχυρό όπλο και αυτό είναι το διεθνές Δίκαιο και η απορρέουσα από αυτό διεθνής νομιμότητα. Και αντίστοιχα η Τουρκία έχει μια μεγάλη «αδυναμία», επιχειρεί με την στρατιωτική βία να ανατρέψει διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, που καθορίζουν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ κρατών και μάλιστα μεταξύ κρατών που ανήκουν στην ίδια στρατιωτική συμμαχία (ΝΑΤΟ).
Γράφει ο Χρήστος Καπουτσής

Διπλό ψαλίδι άνω του 25% στις συντάξεις για 2 εκατομμύρια δικαιούχους

Νέο τοπίο αλλαγών στο ασφαλιστικό συνθέτουν τα μέτρα που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Οι συντάξεις παλιών και νέων δικαιούχων μειώνονται.
Τα οικογενειακά επιδόματα (συζύγου και τέκνων) αποτελούν παρελθόν για τους νέους συνταξιούχους, ενώ για τους παλιούς καταργούνται από το 2019. Οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται, ενώ θα έπρεπε να μειώνονται ώστε να υπάρχει και κίνητρο για να πληρώνονται και να μην αποτελούν χαράτσι για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
Οι αλλαγές θέτουν σε νέα βάση και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Τα όρια ηλικίας αυξήθηκαν μεν από τις 19/8/2015, πλην όμως παραμένουν και θα παραμείνουν, ως το 2021, χαμηλότερα από τα 67 και τα 62.
Οι ευκαιρίες εξόδου στη σύνταξη, παρά τις περικοπές, είναι πολλές και μάλιστα είναι πιο ελκυστικές για όσους έχουν χαμηλούς μισθούς, παρά για όσους έχουν υψηλές αποδοχές. Ο λόγος είναι επειδή το ασφαλιστικό, έτσι όπως οικοδομήθηκε με το νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), δεν ευνοεί την ανταποδοτικότητα των εισφορών, αλλά αντιθέτως την υπονομεύει. Οσοι έχουν σχετικά καλές αμοιβές (άνω των 1.300 ευρώ) και εκτιμούν ότι θα τις διατηρήσουν στα επόμενα χρόνια, διαπιστώνουν -είτε είναι μισθωτοί είτε ελεύθεροι επαγγελματίες- ότι οι εισφορές που καταβάλλουν είναι πολλαπλάσιες σε σχέση με τη σύνταξη που αναλογεί σε αυτές. Αντίθετα, οι χαμηλοί μισθοί των 586 και των 700 ή 800 ευρώ έχουν μεγαλύτερα οφέλη από τη σύνταξη.
Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στο μισθό των 586 ευρώ, με 20 χρόνια εργασίας, αντιστοιχεί σύνταξη 477 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 81,4% του μισθού. Στο μισθό όμως των 1.300 ευρώ, τα 20 χρόνια εργασίας δίνουν σύνταξη 590,31 ευρώ, δηλαδή μόλις το 45% του μισθού.
Στα 25 χρόνια δε, η σύνταξη με μισθό 586 ευρώ βγαίνει στα 505 ευρώ, δηλαδή στο 86,2% του μισθού, ενώ με 1.300 ευρώ μισθό τα 25 χρόνια δουλειάς βγάζουν σύνταξη 653 ευρώ, δηλαδή μόλις το 50,2% του μισθού.
Για το λόγο αυτό, η αλήθεια είναι πως η έξοδος στη σύνταξη αποδεικνύεται συμφέρουσα για χιλιάδες ασφαλισμένους που είτε δεν έχουν προοπτική να αυξήσουν σημαντικά το εισόδημά τους από εργασία τα επόμενα χρόνια είτε εκτιμούν ότι είναι προτιμότερο να αποχωρήσουν για να μη χάσουν περισσότερα από τη σύνταξη στο μέλλον. Γι’ αυτό και η συνταξιοδότηση αποτελεί τη σίγουρη λύση για σταθερό εισόδημα, έστω και μικρότερο.
Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, πάντως, δεν έχουν τελειώσει. Οι στρεβλώσεις είναι πολλές, με κύρια την έλλειψη ανταποδοτικότητας στη σχέση εισφορών/παροχών. Η ψήφιση των νέων μέτρων δεν αποκαθιστά την ανταποδοτικότητα, παρά την καθιστά ακόμη πιο στρεβλή, αφού μειώνει συντάξεις και αυξάνει εισφορές. Τα μέτρα θέτουν ως ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των εργαζομένων σε ένα ασφαλιστικό που αντί να είναι ανταποδοτικό έχει γίνει ένα καθαρά προνοιακό σύστημα συντάξεων.
Ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής δημοσιεύει σήμερα, σε ειδική 12σέλιδη έκδοση, όλες τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, τόσο αυτές που περιλαμβάνονται στα επώδυνα νέα μέτρα του 4ου Μνημονίου όσο και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σε όλα τα Ταμεία.
Οι μειώσεις στις αποδοχές
Οι πραγματικές μειώσεις συντάξεων που περιλαμβάνει ο νέος νόμος με τα μέτρα του 4ου Μνημονίου, δεν θα είναι μόνο έως 18% μέσω της προσωπικής διαφοράς που θα χάσουν οι παλαιοί συνταξιούχοι την 1/1/2019, αλλά ξεπερνούν και το 25%, καθώς θα κοπούν μαχαίρι και τα οικογενειακά επιδόματα – συζύγου για όλα τα Ταμεία και επιπρόσθετα του επιδόματος τέκνων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (πολιτικούς, ενστόλους και ειδικών μισθολογίων).
Ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που θίγονται μόνο από την κατάργηση των επιδομάτων είναι 850.000, σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, αλλά στην πραγματικότητα, μπορεί να προσεγγίσουν και το 1 εκατομμύριο. Από τις μειώσεις όμως λόγω και της προσωπικής διαφοράς θα θιγούν πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι είτε λαμβάνουν είτε όχι επιδόματα.
Περικοπές θα υποστούν:
1. Οι συνταξιούχοι Δημοσίου, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τραπεζών, αλλά και του ΟΓΑ που λαμβάνουν οικογενειακό επίδομα. Δεν λαμβάνουν επίδομα συζύγου οι συνταξιούχοι ΟΑΕΕ και ΝΑΤ. Η μείωση στα επιδόματα είναι ξεχωριστή από τις περικοπές που προκύπτουν από τις προσωπικές διαφορές.
Μάλιστα, ακόμη και αν ένας συνταξιούχος έχει μηδενική προσωπική διαφορά, θα έχει παρά ταύτα περικοπή, λόγω κατάργησης του επιδόματος – είτε συζύγου είτε παιδιού είτε και των δυο. Στους συνταξιούχος Δημοσίου, κόβεται και το επίδομα συζύγου, που είναι 35 ευρώ το μήνα και καταβάλλεται και στους δυο συνταξιούχους (εφόσον αποχώρησαν ως τον Οκτώβριο του 2011), αλλά και το επίδομα παιδιών που είναι από 50 ως 170 ευρώ με ένα ως τέσσερα προστατευόμενα μέλη (ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά). Σύμφωνα με το άρθρο 1, τα οικογενειακά επιδόματα (συζύγου ή/και τέκνων ανηλίκων ή με αναπηρία) συγκαταβάλλονται με τις συντάξεις μέχρι 31/12/2018. Από 1/1/2019 το επίδομα συζύγου καταργείται, τα δε επιδόματα τέκνων χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια από τον ΟΓΑ. Για να πάρει ένας συνταξιούχος επίδομα 1ου ανήλικου παιδιού από το 2019 θα πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα κάτω των 9.000 ευρώ. Σήμερα το παίρνει χωρίς κριτήρια.
2. Οι συνταξιούχοι που, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι επίδομα συζύγου ή παιδιού, θα βρεθούν -λόγω του επανυπολογισμού- με μικρότερη σύνταξη και με τη λεγόμενη προσωπική διαφορά μεταξύ της σύνταξης που λαμβάνουν σήμερα και αυτής που θα προκύψει με τον επανυπολογισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 1, οι καταβαλλόμενες συντάξεις θα επανυπολογιστούν «και από την 1/1/2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον (επαν)υπολογισμό τους, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης κύριας (σ.σ.: αλλά και της επικουρικής) σύνταξης». Τυχόν υπόλοιπο, που απομένει μετά τη μείωση ως 18%, καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά που εξαλείφεται με τις κατ’ έτος αυξήσεις συντάξεων που θα έρθουν (αν έρθουν) από 1/1/2022 και μετά.
Παραδείγματα:
Συνταξιούχος Δημοσίου, που παίρνει σήμερα 1.000 ευρώ σύνταξη, 35 ευρώ επίδομα συζύγου και 70 ευρώ επίδομα με δυο παιδιά, σύνολο 1.115 ευρώ, και με τον επανυπολογισμό έχει προσωπική διαφορά 150 ευρώ, θα χάσει την 1/1/2019: α) τα 115 ευρώ από τα επιδόματα (35 ευρώ επίδομα συζύγου και 70 ευρώ επίδομα παιδιών), και β) τα 150 ευρώ της προσωπικής διαφοράς. Μέχρι 31/12/2018 θα παίρνει συνολικά από σύνταξη και επιδόματα 1.115 ευρώ και από 1/1/2019 θα παίρνει 850 ευρώ. Η συνολική μείωση λοιπόν, στο παράδειγμα αυτό, από επιδόματα και προσωπική διαφορά, φτάνει στο 24%!
Συνταξιούχος ΙΚΑ με 800 ευρώ βασική σύνταξη και επίδομα συζύγου 49 ευρώ παίρνει σήμερα 849 ευρώ. Με προσωπική διαφορά 120 ευρώ και με την κατάργηση του επιδόματος συζύγου 49 ευρώ, από το 2019 θα παίρνει 631 ευρώ, δηλαδή συνολική μείωση, λόγω επιδόματος και προσωπικής διαφοράς, 26%!
Συνταξιούχος ΔΕΚΟ ή τράπεζας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Εθνικής κ.λπ.) παίρνει επίδομα για σύζυγο που δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται ίσο με το 10% της μηνιαίας σύνταξης. Αν η σύνταξη είναι 1.300 ευρώ, παίρνει και 130 ευρώ (το 10%) ως επίδομα συζύγου που καταργείται από 1/1/2019. Αν βγει και προσωπική διαφορά 180 ευρώ, θα χάσει συνολικά 310 ευρώ από το μηνιαίο του εισόδημα! Σήμερα παίρνει 1.300+130=1.430 και από 1/1/2019 θα πέσει στα 1.120 ευρώ. Η συνολική μείωση του μηνιαίου εισοδήματος είναι 21,6%. Από αυτό το 21,6%, η μείωση λόγω προσωπικής διαφοράς επί της σύνταξης είναι 13,8% και η υπόλοιπη περικοπή κατά 7,8% είναι λόγω κατάργησης του οικογενειακού επιδόματος!
Κώστας Κατίκος
Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Ν.4472/19-5-2017 - Δείτε τι ακριβώς ψηφίστηκε


ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις Δημοσίου 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄85) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί, έως 31.12.2018, να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2019 και εφεξής καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.». 
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/ 2016 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του δικαιούχου. Αν, μετά την εφαρμογή της ρύθμισης του ανωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
3.». 3. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής: «γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών. δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.». 
4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4387/ 2016 τροποποιείται ως εξής: «α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται, από την 1.1.2022 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.». 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων 
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το επίδομα συζύγου εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις έως 31.12.2018. Από την 1.1.2019 και εντεύθεν καταβάλλεται παροχή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος.». 
2. Στο άρθρο 96 του ν. 4387/2016 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, παράγραφος 7 ως εξής: «7. Από 1.1.2019 και εντεύθεν, η καταβαλλόμενη κατά την ημερομηνία αυτή επικουρική σύνταξη, εφόσον υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 και της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του παρόντος, αναπροσαρμόζεται στο ύψος της επανυπολογισθείσας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετά την ως άνω αναπροσαρμογή το ποσό της επικουρικής σύνταξης να μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ποσού επικουρικής σύνταξης.». 
3. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω προσωπικές διαφορές καταβάλλονται έως 31.12.2018.». 
..........................................

ν.4472 19-05-2016 by Papaparisis' blog on Scribd

Κατασκευή Ιστοσελίδων σε Blogger

websmalleu