---> Στείλτε μας τα άρθρα σας για δημοσίευση στο e-mail apostolos.papaparisis@gmail.com - Η ανάρτηση απόψεων και άρθρων δεν σημαίνει και υιοθέτηση των αναγραφομένων. <----
Ροη Αναρτήσεων

Τον Οκτώβριο ο Ρωμανιάς στη Λάρισα...

Written By Apostolos on 20/9/17 | 22:06

Ο κ. Ρωμανιάς για ακόμη μια φορά ανακοινώνει ότι θα βρεθεί στη Λάρισα αρχές Οκτωβρίου στην εκδήλωση που συνδιοργανώνει ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α με φορείς Εργαζομένων και Συνταξιούχων της πόλης με θεματικές ενότητες όπως παρακάτω:

α. Συντάξεις Χηρείας {άρθρο 12 ν.4387/2016}, παρουσίαση θέματος από το Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α,, τι έγινε μέχρι σήμερα, τι προγραμματίζεται... 
β. Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό, πως επηρέασε και θα συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή μας ο νόμος 4387/2016 αλλά και οι νόμοι 4472 και 4488 του 2017... 
γ. Ερωτήσεις – Απαντήσεις… 
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες με κοινή ανακοίνωση των συνδιοργανωτών...

Ομόφωνο ψήφισμα από Περιφέρεια Κρήτης για τις Συντάξεις Χηρείας

ΘΕΜΑ Έκδοση ψηφίσµατος συµπαράστασης στο Σύλλογο Συζύγων θανόντων ΑΞ.Ι.Α. (Αξιοπρέπεια-Ισότητα-Αλληλεγγύη) που αφορά τις Συντάξεις Χηρείας. 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 2. Το Π.∆. 149/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄). 3. Την πρόταση του Συλλόγου Συζύγων θανόντων ΑΞ.Ι.Α. (ΑξιοπρέπειαΙσότητα-Αλληλεγγύη), για έκδοση ψηφίσµατος του ΠΣ που αφορά τις Συντάξεις Χηρείας. 4. Τις απόψεις του Περιφερειάρχη Κρήτης, των Αντιπεριφερειαρχών, του Προέδρου και των µελών του. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης κατά τη συνεδρίαση του σήµερα ∆ευτέρα 18 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας), αφού έλαβε υπόψη του τις απόψεις του Περιφερειάρχη, τις τοποθετήσεις των Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειακών Συµβούλων αποφάσισε οµόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος:  

«Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης εκφράζει τη στήριξη του στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Συζύγων θανόντων ΑΞ.Ι.Α. (Αξιοπρέπεια-Ισότητα-Αλληλεγγύη)» και καλεί την Κυβέρνηση και τα αρµόδια Υπουργεία, όπως µεριµνήσουν για την τροποποίηση του άρθρου 12 του N. 4387/2016 σε ότι αφορά τα ηλικιακά κριτήρια χορήγησης της Σύνταξης Χηρείας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αιτίας θανάτου, φύλλου και κοινωνικής οµάδας, όπως επίσης και για την επαναφορά του ποσοστού της σύνταξης στο 70% που θα εδικαιούτο ο εκλιπών”

Προσδιορισμός της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (αρθρ. 7, παρ. 2)

https://www.lawspot.gr/
Με έγγραφό του το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχει διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (αρθρ. 7, παρ. 2) για την Εθνική Σύνταξη και τον υπολογισμό της Εθνικής Σύνταξης σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κ.Α..


Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας και αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

A. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 7, παρ. 2 για τη χορήγηση Εθνικής Σύνταξης και τον υπολογισμό του ύψους αυτής, υποβάλλονται και εξετάζονται ενδεικτικά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία συνεκτιμώνται με τα λοιπά στοιχεία του συνταξιοδοτικού φακέλου:

1. Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (χρόνος υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση, προαιρετικής ασφάλισης, χρόνος από αναγνώριση).

Ο χρόνος αυτός, βέβαια, συνεξετάζεται με τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία που ακολουθούν προκειμένου να αποδεικνύεται η διαμονή και η διάρκεια αυτής. Τούτο σημαίνει ότι ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ δεν συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση διαμονή στην Ελλάδα .

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι η Εθνική Σύνταξη υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης και, επομένως θα κυμαίνεται από 345,60€ έως 384,00€ χωρίς να εξετάζονται τα έτη μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, τα οποία θεωρείται ότι, στις ακόλουθες περιπτώσεις ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από 13/5/2016 και εφεξής από τον ΕΦΚΑ, αντιστοιχούν σε 40 έτη διαμονής στη χώρα:

α) όσων η καταβολή της σύνταξης αρχίζει πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους,

β) όσων συνταξιοδοτούνται με τις ειδικές διατάξεις των Ν.Δ. 4377/1964 και 4378/1964, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 23 του N. 2079/1192, και ισχύουν,

γ) όσων συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του N. 612/1977, είτε με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, οι οποίοι ρητώς έχουν εξαιρεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2β του N. 4387/2016, καθώς και

δ) όσων συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.Δ. 169/2007, είτε με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν, καθώς και όσων από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του N. 2084/1992, οι οποίοι ρητώς έχουν εξαιρεθεί με τις διατάξεις του αρ. 7 παρ. 2 εδ. δ’ του N. 4387/2016.

2. Τυχόν χρόνος ασφάλισης ή κατοικίας σε άλλο Κράτος.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής, για τη μόνιμη κατοικία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/1998 (Α΄ 237).

4. Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα .

5. Για πολίτες τρίτων χωρών η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται μέσω των αδειών παραμονής.

6. Πιστοποιητικό μετοικεσίας.

7. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή το/την δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σε περίπτωση που φιλοξενείται από συγγενείς α' ή β' βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος, που να το αποδεικνύει (και όχι τροποποιητική δήλωση, στην οποία δηλώνεται η φιλοξενία εκ των υστέρων).

9. Βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταβολή εφάπαξ επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας.

10. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, σταθερής τηλεφωνίας, ύδρευσης κ.λπ).

11. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Εφαρμόζεται με τη σύνταξη του Οκτωβρίου 2017 το ανώτατο όριο των 2.000 ευρώ

Εφαρμόζεται από τη σύνταξη του Οκτωβρίου 2017 το ανώτατο όριο κύριας σύνταξης των 2.000 ευρώ μικτά! Δεν αφορά όλους! Συγκρίνετε τα Ενημερωτικά Σημειώματα Σύνταξης Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου. Ας θυμηθούμε τις σχετικές αναρτήσεις...


1/12/2016 Δείτε ποιους αφορά το ανώτατο όριο κύριας σύνταξης! - Καμία κύρια σύνταξη πάνω από 1.540 ευρώ!


1/12/2016 Εγκύκλιος για ανώτατο όριο σύνταξης (κύριας και επικουρικής) - παράδειγμα

20/12/2016 Ανώτατο όριο Σύνταξης - ΝΕΑ εγκύκλιος - Παραδείγματα

Αχτσιόγλου προαναγγέλλει ασαφή νομοθετική ρύθμιση για τις Συντάξεις Χηρείας

Written By Apostolos on 19/9/17 | 19:33

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΔΗΣΥ) κατέθεσε επίκαιρη επερώτηση για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό και τις αδικίες που επέφεραν τα πρόσφατα νομοσχέδια σε πολλές κοινωνικές ομάδες, όπως αυτό της χορήγησης των Συντάξεων Χηρείας με ηλικιακά κριτήρια αλλά και της μείωσης του ποσοστού από το 70 στο 50%. Δείτε στο μικρό βίντεο, με προσοχή τι ακριβώς απάντησε η Υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, κατά την συζήτηση της επερώτησης... Ασαφές, αν η νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλλε θα αφορά το ηλικιακό κριτήριο  ή το ποσοστό χορήγησης ή κάτι άλλο. Υπόψη ότι ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α θα συναντήσει την κ. Υπουργό την 3η Οκτωβρίου 2017 στο Υπουργείο Εργασίας.

Ο μύθος καλά κραττεί... για το νέο Ειδικό Μισθολόγιο ΕΔ-ΣΑ

Written By Apostolos on 18/9/17 | 20:56

Άρθρο του προέδρου του ΔΣ της ΕΣΠΕΘ Υπλγου (ΕΜ) Στέφανου Κουκουράβα
Δεν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, από την ψήφιση του συνόλου των μέτρων οικονομικής φύσεως που υπαγορεύτηκαν στη χώρα μας από τους δανειστές της. Το νέο ειδικό μισθολόγιο (ο μύθος καλά κρατεί), που αφορά τόσο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ) όσο και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α), αναδιαρθρώθηκε προς το χείριστο. Τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ο κλάδος τις δέχθηκε, σχήμα οξύμωρο, με συγκρατημένη ικανοποίηση εκ του γεγονότος ότι, την ύστατη στην κυριολεξία στιγμή, κατόπιν συντονισμένων πιέσεων, έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις για να διατηρήσουν τις απώλειες εισοδήματος, για την πλειοψηφία των συναδέλφων, σε σχετικά ανεκτά επίπεδα.
Το νέο ειδικό μισθολόγιο, είναι δομημένο ποικιλοτρόπως. Αναπροσαρμόζεται ο βασικός μισθός, καταργείται αριθμός επιδομάτων, παύει η καταβολή χρονοεπιδόματος, ενώ από την άλλη θεσπίζεται επίδομα παραμεθορίου και αποζημίωση για τη νυχτερινή απασχόληση. Πάγια αιτήματα του κλάδου για καταβολή αποζημίωσης για την «πέραν του πενθημέρου εργασία» και την υπερωριακή απασχόληση, για μια ακόμη φορά παραπέμφθηκαν στις καλένδες.
Παρά ταύτα, η ψήφιση του Ν.4488/2017 (Νόμος Αχτσιόγλου) μέσω του άρθρου 3 επιφέρει πίκρα και απογοήτευση στους συναδέλφους, διότι επίκειται νέα οικονομική λαίλαπα, καθώς επηρεάζονται οι ασφαλιστικές εισφορές τόσο των νέων, όσο και των παλαιών ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα, ενώ για τους νέους ασφαλισμένους (1-1-1993 και εντεύθεν) η παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών γινόταν επί του συνόλου των αποδοχών (ακαθάριστο ποσό μισθοδοσίας), πλέον μειώνονται οι εισφορές - κρατήσεις, καθώς εξαιρείται η προσωπική διαφορά του Ν.4472/2017. Αντίθετα για τους παλαιούς ασφαλισμένους μέχρι την 31-12-1992, οι οποίοι επέκειντο σε διαφορετικό καθεστώς κρατήσεων, πλέον με το νόμο Αχτσιόγλου υπάγονται κι αυτοί σε κρατήσεις επί του συνόλου των αποδοχών, εξαιρουμένης της προσωπικής διαφοράς. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα έλεγε κανείς, ότι επέρχεται μια ομαλοποίηση, αλλά στην πραγματικότητα οι παλαιοί ασφαλισμένοι λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών (Ν.4488/2017), θα υποστούν μειώσεις στο μηνιαίο εισόδημά τους, αναλόγως θέσεως και βαθμού. Ουσιαστικά θα κληθούν τα συγκεκριμένα στελέχη των ΕΔ & ΣΑ να πληρώσουν επιπλέον αναδρομικές κρατήσεις, διότι το νέο ειδικό μισθολόγιο, τίθεται σε ισχύ αναδρομική, ήτοι από την 1-1-2017 και απόρροια αυτού είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές - κρατήσεις. 
Επιπλέον η μη συμμόρφωση της Πολιτείας στις αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), βάσει των οποίων επιβάλλεται η αποκατάσταση του μισθολογίου μας στα επίπεδα του 2012, λόγω αντισυνταγματικότητας του Ν.4307/2014. Αναλυτικότερα, με την 1125/2016 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ και σε συνέχεια προγενέστερων  αποφάσεων της ιδίας δικαστικής αρχής, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών που επιβλήθηκαν (Ν.4093/2012 & 4307/2014) στο μισθολόγιο μας το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 έως 15-11-2014 και εφεξής (από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του Ν.4307/2014).
Οι κυβερνώντες αρνούνται πεισματικά να συμμορφωθούν και αυτό συνιστά πρωτοφανές θεσμικό ατόπημα που οδηγεί τη χώρα μας σε επικίνδυνες ατραπούς. Υπονομεύεται το κράτος δικαίου και επιβεβαιώνει την εδραιωμένη άποψη ότι, οι κυβερνήσεις διαχρονικά αρέσκονται να απαντούν στα οικονομικά και ηθικά αδιέξοδα που οι ίδιοι οδηγούν τους εργαζόμενους στις ΕΔ & ΣΑ, με περίσσευμα αλαζονείας και αυταρχισμού.
Η ευθύνη δεν βαραίνει αποκλειστικά την παρούσα κυβέρνηση, αλλά και την προηγούμενη, η οποία αρχικά παραχώρησε «ψιχία» (50% του αναλογούντος ποσού της αποκατάστασης του μισθολογίου). Οι εμπνευστές αυτής της τακτικής, κρίθηκαν από το εκλογικό σώμα για τα πεπραγμένα και τις παραλείψεις τους. Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις, καίτοι έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει καμία απολύτως πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή, μεταθέτοντας εμμέσως τις συσσωρευόμενες οικονομικές απαιτήσεις για το μέλλον, όταν οι επόμενες κυβερνήσεις θα κληθούν να αναλάβουν το κόστος, με πιθανή συνέπεια την ενεργοποίηση αντανακλαστικών κοινωνικού αυτοματισμού, δια της έντεχνης υποκίνησης αυτών, όπως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Οι υποσχέσεις περί αποκατάστασης, που επαναδιατυπώνονται για λόγους εντυπώσεων, δεν πείθουν πλέον, αντιθέτως προκαλούν θυμηδία και μας πεισμώνουν να εναντιωθούμε στην αλαζονεία των κυβερνήσεων και στην ευθεία υπονόμευση της δικαστικής εξουσίας (δια της μη συμμόρφωσης σε αποφάσεις), που αποτελεί ένα εκ των τριών θεσμικών πυλώνων της δημοκρατίας μας. 
Σημείωση:  Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου, εκφράζει απολύτως προσωπικές απόψεις του συντάκτη.

Η Μάχη της Αγγλίας {1940}

Αναμνηστικό γραμματόσημο για τα 60 χρόνια από την «Μάχη της Αγγλίας»
«Ποτέ στο πεδίο της ανθρώπινης συγκρούσεως, τόσοι πολλοί όφειλαν τόσα πολλά, σε τόσους λίγους (Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few» Ο Ουίνστων Τσώρτσιλ, από ομιλία του στο αγγλικό κοινοβούλιο την 20η Αυγ. 1940.
Την περίοδο από 10 Ιουλ. έως 31 Οκτ. 1940, η Βρετανική Βασιλική Αεροπορία «Royal Air Force (RAF)», νίκησε την πολεμική αεροπορία της Γερμανίας (Luftwaffe), σε μία αποφασιστική αναμέτρηση που έκρινε την επιβίωση του Ηνωμένου Βασιλείου και την έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και καταγράφηκε στην ιστορία ως «Η Μάχη της Αγγλίας». Μετά την παράδοση της Γαλλίας στον Χίτλερ την 25η Ιουν. 1940, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Ουίνστων Τσώρτσιλ, απέμεινε απελπιστικά μόνος στον αγώνα για την παρεμπόδιση της πλήρους επικρατήσεως των δυνάμεων του γερμανικού ναζισμού και του ιταλικού φασισμού στην Ευρώπη και του ιαπωνικού μιλιταρισμού στην Άπω Ανατολή. Την ίδια εποχή η ΕΣΣΔ (Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών)  είχε υπογράψει σύμφωνο μη επιθέσεως με την Γερμανία. Στις αρχές Ιουλίου ένας περιχαρής Φύρερ προέβλεψε ότι ο Τσώρτσιλ σύντομα θα μετακινούνταν στον Καναδά, ενώ παράλληλα πρότεινε στους Βρετανούς σύναψη ειρήνης, η οποία σήμαινε την αποδοχή της ήττας τους. Το καλοκαίρι του 1940 η Γερμανία παρουσιαζόταν ανίκητη.
Ο Θαλάσσιος Λέων              
Το γερμανικό επιτελείο εκπόνησε το σχέδιο «Θαλάσσιο Λέων», για την κατάληψη των βρετανικών νήσων. Το σχέδιο προέβλεπε τη μεταφορά 360.000 ανδρών σε δύο διαδρομές με φορτηγίδες και εμπορικά πλοία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της επιχειρήσεως ήταν η εκμηδένιση της βρετανικής αεροπορίας. Ο αρχηγός της Luftwaffe Στρατάρχης Χέρμαν Γκαίρινγκ (Hermann Göring) έπεισε τον Χίτλερ, ότι η RAF σύντομα δεν θα υπήρχε και ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί θα λύγιζαν την θέλησή των Βρετανών για αντίσταση. Ο Τσώρτσιλ ήταν αποφασισμένος για άμυνα μέχρις εσχάτων, εκφράζοντας την θέληση ολοκλήρου του λαού να παραμείνει αδούλωτος. Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα κατασκευάσθηκαν 500 αεροσκάφη σ΄ ένα μήνα, προσεγγίζοντας τον συνολικό αριθμό των επιχειρησιακά έτοιμων σε 1.963,[1] με τα μονοκινητήρια καταδιωκτικά «Spitfire» και «Hurricane» να αποτελούν τα κύρια αεροσκάφη αναχαιτήσεως. Τα νοικοκυριά παρέδωσαν όλα τα αλουμινένια σκεύη τους στην πολεμική βιομηχανία. Οι σταθμοί των ραντάρ[2] σε συνδυασμό με 50.000 παρατηρητές αέρος[3] προειδοποιούσαν έγκαιρα για την άφιξη των εχθρικών αεροσκαφών. Οι πληροφορίες μεταβιβαζόντουσαν στα κέντρα επιχειρήσεων τα οποία είχαν την ευθύνη για τον συντονισμό των πολεμικών μοιρών και φρόντιζαν να υπάρχουν πάντα αεροσκάφη στον αέρα. Ο αρχηγός της RAF, πτέραρχος Χιού Ντάουντινγκ (Hugh Dowding), είχε πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τον εχθρό, μετά την αποκωδικοποίηση της γερμανικής κρυπτογραφικής συσκευής «Αίνιγμα».
Η Μάχη των Ολίγων         
Ο Γκαίρινγκ είχε στην διάθεση του 2.669[4] αεροσκάφη εκ των οποίων τα 1.015 ήσαν δικινητήρια βομβαρδιστικά (Dornier 17 και Heinkel 111H) και 933 μονοκινητήρια καταδιωκτικά «Messerschmitt 109». Τα γερμανικά βομβαρδιστικά έφεραν περιορισμένο αριθμό βομβών και είχαν μικρή ταχύτητα. Το «Me-109» ήταν εφάμιλλο του «Spitfire». Η Μάχη της Αγγλίας σύμφωνα με μουσείο της RAF, περιλαμβάνει τις εξής 5 φάσεις:
α. (26 Ιουν. - 9 Ιουλ.) Πραγματοποιήθηκαν μικρής κλίμακος επιδρομές, αποστολές αναγνωρίσεως και ποντίσεως ναρκών.
β. (10 Ιουλ. - 12 Αυγ.). Άρχισαν οι μαζικοί βομβαρδισμοί σε λιμένες, αεροδρόμια πλησίον των ακτών και σε εργοστάσια κατασκευής αεροσκαφών.
γ. (13 Αυγ. - 6 Σεπ.). Εκτοξεύθηκε η κύρια επίθεση καταστροφής της RAF στην Νότια Αγγλία, με εκτεταμένους βομβαρδισμούς βιομηχανικών πόλεων και προαστίων του Λονδίνου. Οι χειριστές των καταδιωκτικών έφτασαν να πραγματοποιούν μέχρι και 7 εξόδους ημερησίως
δ. (7 Σεπ. - 2 Οκτ.). Εντάθηκαν οι ημερήσιοι και νυκτερινοί μαζικοί βομβαρδισμοί του Λονδίνου. Την 7η Σεπ. δόθηκε συναγερμός στις βρετανικές δυνάμεις για επικείμενη απόβαση των Γερμανών, μετά από υποκλοπή γερμανικών σημάτων.
ε. (3 Οκτ. - 31 Οκτ). Συνεχίσθηκαν μεγάλης κλίμακος ημερήσιοι βομβαρδισμοί του Λονδίνου.
Η 15η Σεπ. θεωρείται η σημαντικότερη ημερομηνία της Μάχης της Αγγλίας. Την ημέρα εκείνη τα γερμανικά βομβαρδιστικά υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ αντιθέτως τα βρετανικά βύθισαν μεγάλο αριθμό εμφόρτων φορτηγίδων και πλοίων στις γαλλικές και ολλανδικές ακτές. Το γεγονότα αυτά ανάγκασαν τον Χίτλερ να αναβάλει επ’ αόριστο την επιχείρηση «Θαλάσσιος Λέων». Οι απώλειες των Βρετανών ανήλθαν σε 966 νεκρούς και τραυματίες και 1.744 κατεστραμμένα αεροσκάφη. Οι Γερμανοί μέτρησαν 3.320 νεκρούς και τραυματίες, 925 αιχμαλώτους, ενώ έχασαν 1.977 αεροσκάφη. Από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν 90.000 πολίτες.
Αίθουσα επιχειρήσεων της RAF.
Η πλέον Κρίσιμη Μάχη
Η Μάχη της Αγγλίας κατατάσσεται στις 25 πιο αποφασιστικής σημασίας μάχες της παγκοσμίου ιστορίας και θεωρείται σημαντικότερη και από την «Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ(1805)»[5]. Από πολλούς ιστορικούς έχει χαρακτηρισθεί ως η μάχη των ολίγων, γιατί οι πρωταγωνιστές υπήρξαν τα γενναία πληρώματα των αεροσκαφών. Για τους Βρεττανούς όμως που δεν είχαν αντιμετωπίσει εισβολέα για 1.000 χρόνια, μπορούμε να πούμε χωρίς υπερβολή, ότι η συμμετοχή τους στην υπεράσπιση της πατρίδος τους υπήρξε καθολική. Ο κόσμος θα ήταν σίγουρα διαφορετικός, εάν οι Γερμανοί κατακτούσαν την Μεγάλη Βρετανία.
Αντγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς
Βιβλιογραφία
α.Ουίνστον Τσώρτσιλ, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Αθήνα 2013, ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
β.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΣ ΤΥΠΟΣ, Αθήνα 1968.
γ.TIME LIFE BOOKS, The Battle of Britain (Η Μάχη της Αγγλίας), 1977 Alexandria, Virginia USA.
O Βρετανός σμήναρχος Ντάγκλας Βάντερ με 22 καταρρίψεις παρά τα  δύο πρόσθετα κάτω άκρα του.[1] Ο Καναδάς συμμετείχε στην μάχη της Αγγλίας με 24 αεροσκάφη.
[2] H λέξη Radar αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων Radio Detection and Ranging, και σημαίνει «Ανίχνευση με ηλεκτρομαγνητικά κύματα και μέτρηση αποστάσεως».
[3] Μετά τη διέλευση της ακτογραμμής, όπου ήταν εγκατεστημένα τα ραντάρ η παρακολούθηση των αεροπλάνων γίνονταν εξ όψεως.
[4] Η Ιταλία συμμετείχε με 200 αεροσκάφη χαμηλών επιδόσεων, πολλά από τα οποία δεν διέθεταν ασυρμάτους.
[5] Η ναυμαχία του Τραφάλγκαρ (21 Οκτ. 1805), έγινε στα δυτικά παράλια της Ισπανίας. Ο αγγλικός στόλος υπό τον ναύαρχο Νέλσον καταναυμάχησε τον ενωμένο Γάλλο-Ισπανικό στόλο και απέτρεψε την απόβαση του Ναπολέοντος στο Ην. Βασίλειο.

Πώς γράφεται η ιστορία...

Ας κάνουμε πρώτα μία υπόθεση εργασίας. Έστω ότι μας αναθέτουν να γράψουμε ένα κείμενο με θέμα: «Η διαχρονική πορεία του Ντόναλντ Ντακ και η επίδραση της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, από γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής απόψεως».
Προς τούτο. Λαμβάνομεν ένα πάκο χαρτιά Α4 από τα ανακυκλούμενα, ξύνουμε μερικά μολύβια και μετά αρχίζουμε να ξύνουμε μετά μανίας και το κεφάλι μας, μέχρι να ματώσει, μπας και κατεβάσει τίποτις ιδέες. Για να είμαστε και εντελώς αμερόληπτοι, διαβάζουμε και το Ημερολόγιο της Νταίζης Ντακ (της επίσημης αγαπημένης του Ντόναλντ, για τους αμύητους…), από το οποίο και αντλούμε πλούσιο και προ παντός αμερόληπτο υλικό. Αυτά, όσον αφορά τον Ντόναλντ Ντακ.
Για κάτι πιο ελαφρύ όμως, τα πράγματα διαφέρουν κάπως.
Διάβαζα προ ημερών σε – έγκυρο δυστυχώς - στρατιωτικό περιοδικό, ένα άρθρο γνωστού μεγαλόσχημου καθηγητού, (αστέρος της Μεταπολιτεύσεως…), σχετικό με το Κίνημα στο Γουδή το 1909. Γνώριζα τι πάνω κάτω θα διαβάσω, αφού οι απόψεις του καθηγητού είναι γνωστές. Ότι δηλαδή το «Κίνημα» δεν ήταν ούτε «Πραξικόπημα» ούτε «Χούντα», αλλά ένα είδος «Πολιτείας του Πλάτωνα» και μάλιστα στο πιο βελτιωμένο, αφού, βεβαίως βεβαίως, έφερε στην εξουσία, από το πουθενά, τον Ελ. Βενιζέλο, νάχουμε εμείς σήμερα να δίνουμε ονόματα στα αεροδρόμιά μας και να γεμίζομε τις πλατείες μας με αγάλματά και ανδριάντες του.
Το θέμα όμως, δεν ήταν (μόνον) εκεί. Το σοβαρότερο ήταν, η (μη) παρατιθέμενη από τον κ. καθηγητή (πρώην πρύτανη παρακαλώ…) στο τέλος του άρθρου βιβλιογραφία. Ούτε μία πηγή δεν ανέφερε ο συγγραφέας, που θα πει ότι δεν έγραψε επιστημονικώς τεκμηριωμένο άρθρο, αλλά έκθεση ιδεών. Η μόνη αναφορά, ήταν σε ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ιστοσελίδες ή μπλογκς, από τα οποία προήρχοντο οι φωτογραφίες, που κοσμούσαν το άρθρο του. Ούτε καν στα Απομνημονεύματα του Νικ. Ζορμπά, του επικεφαλής του Κινήματος, δεν είχε ανατρέξει ο κ. καθηγητής. Ούτε βέβαια στην ιστορία του Σπ. Μαρκεζίνη ή του Παπαρηγόπουλου (κάπως αλλιώς τα λένε αυτοί οι… μυστήριοι τα πράγματα).
Πέραν του ότι το γεγονός αυτό δείχνει και το ιστορικό υπόβαθρο του κ. καθηγητού και, Κύριος οίδε (δηλαδή και ο Κύριος οίδε και ‘μεις το ψυλλιαζόμαστε) τι δίδασκε στα παιδιά μας, είναι και ενδεικτικό της γενικότερης κατρακύλας της εποχής μας. Διότι αν ένας μεγαλόσχημος (ή μήπως όχι) καθηγητής αρθρογραφεί για ένα τόσο σοβαρά θέματα και παραπέμπει, σχεδόν στο…Facebook και σε ανυπόγραφα άρθρα, από τα οποία βρίθει το διαδίκτυο, τότε τα πράγματα είναι κάτι παραπάνω από σοβαρά.
Για το 1909, υπάρχει πληθώρα συγγραμμάτων, γνωστών ή λιγότερο γνωστών συγγραφέων και αρθρογράφων, εγνωσμένου (ή καθόλου…) κύρους, που παρουσιάζουν το θέμα. Ο καθείς με την άποψή του, την οποία όμως τεκμηριώνουν, όπως βεβαίως αυτοί νομίζουν. Ο κ. καθηγητής, δυστυχώς τους διέγραψε και νόμισε ότι αναφέροντας μία πληθώρα ηλεκτρονικών ανυπογράφων «τίποτα», θα στήριζε την έκθεση ιδεών που μας παρουσίασε.
Παρεμπιπτόντως, στο ίδιο τεύχος του παραπάνω περιοδικού και λίγες σελίδες πιο κάτω, ένας υποψήφιος διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, δημοσίευε άρθρο σχετικό με τον Φίλιππο Νίκογλου και τον Αθ. Σουλιώτη-Νικολαΐδη, στο τέλος του οποίου παρέθετε 3 1/2 σελίδες βιβλιογραφίας, η οποία αναφερόταν σε σωρεία επιστημονικών συγγραμμάτων. Προφανώς και δεν υπήρξε φοιτητής του υπ’ όψιν καθηγητού ο νεαρός. Για την ιστορία, ο Φίλιππος Νίκογλου, ήταν Έλληνας στρατιωτικός ιατρός από την Ανατολική Ρωμυλία, που υπηρετούσε στον Βουλγαρικό Στρατό. Αυτός ενημέρωσε τον Ελ. Βενιζέλο μέσω του Υπολοχαγού του Ελληνικού Στρατού Αθ. Σουλιώτη-Νικολαΐδη (συνεργάτη του Ίωνα Δραγούμη κατά τον Μακεδονικό Αγώνα), για τις προθέσεις των Βουλγάρων να «κατέβουν» στην Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 1912. Αλλά γι’ αυτά «μίαν ετέραν φοράν», που έλεγε και ο Χατζηχρήστος…
Υστερόγραφα
α. Είχα τελειώσει το κείμενο, όταν ο φίλος μου καθηγητής ιστορίας κ. Δ.Μ., μου έκανε δώρο το τελευταίο του βιβλίο. Μέτρησα σ’ αυτό 653 υποσημειώσεις και παραπομπές και 15 σελίδες βιβλιογραφία Ελληνική και Ξένη. Έστω υπόψη του κ.            καθηγητού, που μας παραπέμπει στο…google
β. Προ ημερών έγινε παρουσίαση στην Θεσσαλονίκη, ενός πολύ καλού βιβλίου του διεθνολόγου Δρ. Ιωάννη Παπαφλωράτου με τίτλο «Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1833-1949». Καίτοι η κινητοποίηση ήταν γιγαντιαία (ούτε ο Λαλιώτης στις δόξες του…), η προσέλευση ήταν πενιχρή. Ύστερα, πώς να μη γράφουμε ότι στον Πόντο δεν έγινε Γενοκτονία, αλλά ότι οι Πόντιοι μετεφέρθησαν σε καινούργια σπίτια, που είχε φτιάξει ο Κεμάλ, με αρχιτέκτονα τον Ταλαάτ πασά;…
Γράφει ο Χρήστος Μπολώσης
http://www.dimokratianews.gr/content/78460/pos-grafetai-i-istoria

Η ΠΟΑΣΑ αρωγός του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α

Written By Apostolos on 16/9/17 | 00:05

Η ΠΟΑΣΑ, όπως και σχεδόν όλοι οι φορείς εργαζομένων και συνταξιούχων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, είναι κοντά στο Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α από την πρώτη στιγμή και συνεχίζει δυναμικά. Για το σκοπό αυτό...
-Έχει συγκροτήσει ειδική επιτροπή με αντικείμενο θέματα συνταξιοδοτικά αποστράτων γυναικών και το θέμα των Συντάξεων Χηρείας και των προβλημάτων που ανέκυψαν από το άρθρο 12 του ν.4387/16, αποτελούμενη από τους: (1) ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος, Υποστράτηγος ε.α., Α΄ αντιπρόεδρος του ΔΣ και πρόεδρος της επιτροπής θεμάτων γυναικών. (2) ΤΕΝΤΕ Παναγιώτα Ταξίαρχος ε.α., μέλος του ΔΣ, (3) ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κωνσταντίνος, Υποστράτηγος ε.α., μέλος του ΔΣ και πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σ.Α. ν. Χαλκιδικής (4) ΔΙΒΑΝΗΣ Βασίλειο, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων ΣΑ ν. Λάρισας.
-Κάλεσε το Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α να παραβρεθεί και να πάρει το λόγο στις συσκέψεις της ΠΟΑΣΑ που θα γίνουν στις 11 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 13 Οκτωβρίου στη Λέσβο και στις 4-5 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο.
-Ανέλαβε πρωτοβουλία μέσω του ΓΓ της ΠΟΑΣΑ Αντγου ε.α. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗ Οδυσσέα με μέλη του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α να συναντήσουν τα λοιπά ταμεία επικουρικής ασφάλισης, προκειμένου να ενεργήσουν και αυτά στο πνεύμα των ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ (χορήγηση μερισμάτων με την προσωρινή σύνταξη).

Συνάντηση Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α με Αχτσιόγλου την 3η Οκτ 2017 - Λοιπές συναντήσεις Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α με βουλευτές των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ

Written By Apostolos on 15/9/17 | 19:43

Στις 14.09.2017, ημέρα Πέμπτη ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α (Α' Αντιπρόεδρος Καλλιόπη Δεληγιάννη, Γεν. Γραμματέας Χριστίνα Τσέτουρα, Ελένη Σελιμέκου), πραγματοποίησε τις παρακάτω συναντήσεις:
(1) Με το Δντη του Πολιτικού Γραφείου του κ. Καμμένου κ. Νικολάου.
(2) Με το βουλευτή των ΑΝΕΛ κ. Κωνσταντίνο Κατσίκη. Τηλεφώνησε την επομένη και ενημέρωσε ότι μετά την 21η Σεπτεμβρίου 2017 έχει κανονίσει συνάντηση του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α με τον κ. Πετρόπουλο, στην οποία θα παρευρεθεί και ο ίδιος.
(3) Με το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνη Συρίγο.
Επίσης, τηλεφώνησαν σήμερα 15.09.2017 από το γραφείο της Υπουργού Εργασίας κας Αχτσιόγλου Έφης ότι θα δεχθεί το Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α την 3η Οκτωβρίου 2017.

Κατασκευή Ιστοσελίδων σε Blogger

websmalleu