papaparisis
---> Στείλτε μας τα άρθρα σας για δημοσίευση στο e-mail apostolos.papaparisis@gmail.com - Η ανάρτηση απόψεων και άρθρων δεν σημαίνει και υιοθέτηση των αναγραφομένων. <----

2020-03-21

Διάθεση ΝΙΜΤΣ για 4 μήνες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
Με το άρθρο 45 της ΠΝΠ (Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) με ΦΕΚ-Α-68/20 Μαρτίου 2020 διατίθεται το Νοσηλευτικό ίδρυμα Μετοχικού ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) για τέσσερις μήνες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. 
Για όσους δεν γνωρίζουν τι εστί ΝΙΜΤΣ, σας ενημερώνω κάθε μήνα οι εν ενεργεία και οι εν αποστρατεία συνάδελφοι δίδουν από το μισθό τους και το μέρισμά τους, αντίστοιχα, ένα ποσό μηνιαίως για τη λειτουργία του και η αποστολή του είναι να παρέχει νοσηλευτική περίθαλψη, εργαστηριακές εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις, στους μετόχους και μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς και της ΕΛΑΣ, και στο απόστρατο στρατιωτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, τα μέλη των οικογενειών αυτών και τις ορφανικές οικογένειες αυτών.
Δείτε τι ακριβώς γράφει το εν λόγω άρθρο.

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο
Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.»
            1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παραχωρούνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, άνευ αντιτίμου, στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας και κλίνες αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
            2.         α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρου 5 του ν. 1137/1946 (Α΄ 113) αντικαθίσταται ως εξής: «Διευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) διορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του.»
                        β. Η παρ. Ι του άρθρου 6 του ν. 1137/1946 αντικαθίσταται ως εξής: «Υποδιευθυντής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος ή ανώτερος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του.»


ΝΙΜΤΣ – Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Σύντομη Ιστορική Αναδρομή: Η αρχική ιδέα δημιουργίας του ΝΙΜΤΣ αναπήδησε από την ανάγκη περίθαλψης των Πολεμιστών Αξιωματικών, που γύριζαν από τα μέτωπα του 1940-1941. Τα χρόνια εκείνα, που όλα είχαν καταστραφεί και η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από την κατοχή ξένων στρατευμάτων, φωτισμένοι άνθρωποι συνέλαβαν την ιδέα δημιουργίας ενός Νοσοκομείου, στο οποίο οι Πολεμιστές και οι οικογένειές τους θα εξασφάλιζαν υγειονομική περίθαλψη και νοσηλευτική φροντίδα.
Με το Ν.Δ. 597/1941, περί συστάσεως Νοσηλευτικού Ιδρύματος υπό τον τίτλο «Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού», αποφασίσθηκε η σύσταση του ΝΙΜΤΣ και η αρχική εγκατάστασή του στο κτίριο που σήμερα στεγάζεται η Διεύθυνση.
Πρωτεργάτες της ιδέας και προσπάθειας υπήρξαν ο Στρατηγός Μπάκος Γεώργιος και ο Ανώτερος Γενικός Αρχίατρος Κυριακός Ιωάννης, που ήταν και ο πρώτος Διευθυντής του Ιδρύματος από το έτος 1942 μέχρι το θάνατό του. Το Νοσοκομείο άρχισε να λειτουργεί την 21 Ιανουαρίου 1942, με δύναμη 75 κλινών, για παθολογικούς και χειρουργικούς ασθενείς.
Το 1956 εγκαινιάστηκε η πτέρυγα «Ι. Κυριακός» (σήμερα φερόμενη ως “Παλαιά Πτέρυγα”), ενώ το 1962-1963 έγινε η προσθήκη του 4ου ορόφου της ίδιας Πτέρυγας, καθώς και η προέκταση του κτιρίου προς την πλευρά του «πάρκου Βενιζέλου», ώστε να λάβει τη σημερινή της διαμόρφωση.
Οι συνεχώς αυξανόμενες επιστημονικές απαιτήσεις και ο αυξημένος αριθμός ασθενών επέβαλαν την ανάπτυξη νέων χώρων και έτσι το 1981 εγκαινιάσθηκε η «Νέα Πτέρυγα», που μετά τις αναγκαίες μετατροπές τρίκλινων θαλάμων νοσηλείας σε δίκλινους ή σε εργαστήρια και γραφεία ανέβασε τον αριθμό κλινών στο σημερινό επίπεδο των 405.
Μετά από 70 περίπου χρόνια λειτουργίας, το μικρό Νοσοκομείο των 75 κλινών που ιδρύθηκε σε δύσκολους καιρούς για την Πατρίδα, εξελίχθηκε σε σύγχρονο Μεγάλο Γενικό Νοσοκομείο με 15.000 περίπου νοσηλευόμενους το χρόνο, 80.000 περίπου εξεταζόμενους στα Εξωτερικά Ιατρεία και 1.000 περίπου άτομα προσωπικό.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (ΑΝ 1137/1946) το ΝΙΜΤΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του ΓΕΣ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν.1137/1946, όπως αυτό συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, στην αποστολή του ΝΙΜΤΣ περιλαμβάνονται:
1. Η παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης, εργαστηριακών εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων, στους μετόχους και μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς και της ΕΛΑΣ, και στο απόστρατο στρατιωτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, τα μέλη των οικογενειών αυτών και τις ορφανικές οικογένειες αυτών.
2. H ειδίκευση, συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της ιατρικής, των βιολογικών επιστημών και της υγείας γενικότερα.
Νομικό Καθεστώς: Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (ΑΝ 1137/1946) το ΝΙΜΤΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του ΓΕΣ.
Το ΝΙΜΤΣ είναι Γενικό Νοσοκομείο και διαθέτει όλες τις Ιατρικές ειδικότητες, αναπτύσσει περί τις 405 κλίνες, κάθε χρόνο νοσηλεύονται πάνω από 15.000 ασθενείς και εξετάζονται στα Εξωτερικά του Ιατρεία περί τις 100.000 ασθενείς.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Αναγκαστικού Νόμου 1137/1946 από: α) το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και β) τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
α. Τον εκάστοτε πρόεδρο του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ως Πρόεδρο.
β Τον εκάστοτε Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως Αντιπρόεδρο.
γ. Ένα μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΕΑΑΣ).
δ. Ένα μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Αποστράτων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΑΑΑ).
ε. Έναν απόστρατο Ανώτατο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ (τέως Χωρ/κής).
στ. Δύο εν ενεργεία Ανώτατους ή Ανώτερους Αξιωματικούς από τους οποίους, ο ένας του Υγειονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς και ο άλλος του Νομικού Σώματος.
ζ. Έναν Ανώτατο ή Ανώτερο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. εν ενεργεία.
η. Δύο εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Ίδρυμα από τους οποίους ένας ιατρός και ένας από το λοιπό προσωπικό.
θ. Τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, ως εισηγητή μετά ψήφου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις, επιμελείται, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος και αποφασίζει σχετικά με τις δαπάνες που βαρύνουν τους πόρους του Ιδρύματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μεταβιβάζει αρμοδιότητες στο Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.
Από τις 01/01/2020 πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΙΜΤΣ είναι ο Αντγος ε.α κος Μυτιληνάκης Αντώνιος, που είναι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288138, Τηλεομοιοτυπία/fax : 210-7288271, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-maildsgram-nimts@army.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.
Οι απόψεις - τοποθετήσεις - σχόλια γίνονται με δική σας ευθύνη.